Click to Hide Notification

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy Państwa poinformować:

1. Informacje ogólne

Nasza firma Vision Center Rafał Paluch oraz należący do niej sklep internetowy Optykhome.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności klientów. Sklep internetowy Optykhome.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Sklep internetowy Optykhome.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy Optykhome.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Optykhome.pl.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego Optykhome.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sklepu internetowego Optykhome.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

2. Administrator

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia („Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest: 

Vision Center Rafał Paluch

ul. Legionistów 38

26-670 Pionki

www.visioncenter.pl

e-mail: kontakt@optykhome.pl

NIP 7272632226

REGON142708499

3. Gromadzone dane

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie, numer konta bankowego w przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

4. Cele przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą w celu:

4.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

4.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego– do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

4.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego Optykhome.pl, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

4.4. Umożliwienia korzystania z usługi formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;

4.5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego optykhome.pl danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach formularza kontaktowego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

4.6. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4.7. Dane osobowe Pacjentów, dokonujących płatności on-line za pośrednictwem Tpay za towary nabyte w Optykhome.pl, są przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności S.A.(KIP S.A.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980 PLN, wpłaconym w całości, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 7773061579, REGON 300878437.Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. 

5. Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich checkboxów-przycisków w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji lub podczas składania zamówienia oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora.

6. Prawa Kupującego

6.1. Podanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie danych w procesie rejestracji lub podczas składania zamówienia uniemożliwia rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego rejestracji oraz możliwość składania przez niego zamówień;

6.2. Kupujący ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego;

6.3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6.4. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

6.5. Kupujący ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji);

6.6. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6.7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: kontakt@optykhome.pl

6.8. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego Optykhome.pl, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem;

6.9. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera albo korzystania z formularza kontaktowego;

6.10. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@optykhome.pl tel.:884 353 259. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Zabezpieczenie danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.