Click to Hide Notification

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.optykhome.pl

 

SPIS TREŚCI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. DEFENICJE

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 4. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 5. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 6. CENY TOWARÓW

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

§ 8. FORMA I TERMIN ZAPŁATY

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

§ 10. RĘKOJMIA ZA WADY I REKLAMACJA

§ 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy www.optykhome.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz pouczenie o skutkach odstąpienia od zawartej umowy.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38, 26-670 Pionki, NIP 7272632226, REGON: 142708499;
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

a)      adres poczty elektronicznej e-mail:  kontakt@optykhome.pl

b)      telefonicznie pod numerem +48 884 353 259

c)      formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.optykhome.pl  

 

§2. DEFENICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; 

5. Regulamin – niniejszy dokument;

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana  z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może  w szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca - Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38, 26-670 Pionki, NIP 7272632226, REGON: 142708499;

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym  z prezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę oraz cenę Towaru. 

 

§3.  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Sklepu Internetowego, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:

a)      aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

b)      prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,

c)      włączoną obsługę Java Script oraz cookies,

d)     aktywny adres e-mail;

e)      aktywny numer telefonu komórkowego;

 1. Sprzedawca przesyła Klientowi opisane w niniejszym regulaminie e-maile oraz smsy będące treścią cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta wyłącznie celem prawidłowej realizacji usługi.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy.

 

§4 OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Do prawidłowej rejestracji konta Klienta niezbędne jest:

a)      podanie aktywnego adresu e-mail,

b)      podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego,

c)      zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi.

 1. Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:

a)      imię, nazwisko,

b)      dane adresowe,

c)      e-mail,

d)     numer telefonu komórkowego,

 1. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści cyfrowe:

a)      wiadomość na temat konta i linkami do niego,

b)      informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

c)      informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

d)     treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

 1. Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu przekazywania treści cyfrowych, takich jak:

a)      informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

b)      informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

c)      wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych informuje, że dane osobowe Klientów gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego przetwarzane będą jedynie w celu realizacji wybranych przez Klienta Usług a po uzyskaniu dodatkowej zgody Klienta dane mogą być przetwarzane w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Celem prawidłowej realizacji zamówienia w przypadku wyboru sposobu dostawy  towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient musi wyrazić zgodę na przetworzenie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, danych adresowych, e – mail oraz numeru telefonu komórkowego.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania oraz usunięcia poprzez kontakt z Administratorem Danych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usług Sklepu Internetowego.

 

§5. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Celem złożenia zamówienia Klient winien dokonać rejestracji z podaniem danych wymaganych dla prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z wymogami określonymi w §4 pkt 1 Regulaminu lub bez konieczności dokonywania rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i ułatwień z tym związanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy produktów w przyszłości.
 2. Klient składa zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wybór towarów i umieszczenie ich w elektronicznym koszyku oraz wypełnienie formularza zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje treść cyfrową – e-mail potwierdzający treść złożonego zamówienia oraz wybrany sposób płatności za zakupiony towar.
 3. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz poprzez zakładkę „Konto”.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu realizacja zamówienia nie będzie możliwa Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta wraz z informacją o przysługujących Klientowi w związku z tym faktem prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy.
 5. Sklep realizuje tylko zamówienia złożone przez Internet.
 6. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 7. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 8. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 8.00-17.00.
 9. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Sprzedawcą umowy sprzedaży towaru.

§6. CENY TOWARÓW

 

 1. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT,
 2. Ceny towarów  nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do każdego zakupu dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Klienta faktura VAT.

 

§7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

 

 1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Sklep realizuje dostawy zamówień:

a)      dostawa kurierem Inpost pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

 1. Na stronie Sklepu przy każdym produkcie z osobna podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia uwzględniający bieżące stany magazynu. Maksymalny czas realizacji zamówienia znajduje się także w mailu kierowanym do Klienta potwierdzającym warunki zawarcia umowy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia od 4 do 10 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionego towaru. W niektórych przypadkach czas realizacji zamówienia może wynosić nawet 21 dni roboczych, zaś w przypadku opraw okularowych  czas realizacji może wynosić nawet do 4-8 tygodni w zależności od wybranego modelu, koloru oraz rozmiaru. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy zamówiony towar charakteryzuje się nietypowymi parametrami, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 3. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia o skompletowaniu zamówienia i możliwości jego osobistego odbioru, jak również przekazaniu towarów Firmie Kurierskiej, w przypadku wyboru tego sposobu dostawy zamówionego towaru.
  1. Przekazanie zamówionych towarów Firmie Kurierskiej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
  3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.


§8.  FORMA I TERMIN ZAPŁATY

 

 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

a)      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b)      płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

c)      gotówką za pobraniem, płatność kurierowi przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

 1. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie trzydziestu dni (30 dni).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie trzydziestu dni (30 dni) od dnia w którym objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia  o odstąpieniu od umowy, znajdującego się na stronie internetowej  Sklepu.
 3. Można skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:

a)      wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy: Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38 26-670 Pionki;

b)       wysłanie odstąpienia od umowy na adres mailowy: kontakt@optykhome.pl;

 1. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić przesyłką kurierską na adres Sprzedawcy tj. Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38 26-670 Pionki.
 4. W przypadku zwrotu zamówionego towaru Klient podaje adres odbioru paczki przez kuriera (adres odbioru nie może być inny niż adres pod który towar został dostarczony).
 5. Zwrócony produkt nie może być używany, winien posiadać oryginalne naklejki, futerał bądź inne fabryczne opakowanie,  ściereczki czyszczące nie mogą byc rozpakowane z foliowego woreczka.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  Koszty zwrotu towaru ponosi Klient, chyba ze Sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich poniesienie.
 10. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy jeżeli kwota jednego zamówienia lub wszystkie zamówienia jednego konsumenta przekroczy ilość 3 produktów a wartość jest wyższa niż 1.500,00 zł.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku: 

a)      wątpliwości co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w formularzu zamówienia;

b)      wątpliwości co do zamiaru wywiązania się z umowy przez Klienta;

c)      wątpliwości co do zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego przeznaczeniem lub warunkami użytkowania;

d)     kiedy okres od złożenia zamówienia do otrzymania pieniędzy na konto Sprzedawcy przekroczy 10 dni roboczych. 

 1. W sytuacji kiedy towar nie jest dostępny na magazynie Sprzedawcy lub na magazynie Dostawcy, Sprzedawca powinien zaoferować Klientowi ten samy towar tylko w innym kolorze lub towar zbliżonych parametrów. Jeżeli Klient nie zgodzi się na ofertę Sprzedawcy, Sprzedawca musi zwrócić koszty zgodnie z wymogami określonymi §9 pkt 10 Regulaminu.

§10. RĘKOJMIA ZA WADY I REKLAMACJA

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, celem sprawnego jej rozpoznania powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a)      Imię i nazwisko,

b)       numer zamówienia

c)      opis niezgodności towaru z umową,

d)     potwierdzenie zakupu,

e)      protokół szkody,

f)       zdjęcia uszkodzenia towaru

 1. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@optykhome.pl lub listowanie na adres Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38 26-670 Pionki;
 3. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 4. Klient zobowiązany jest przesłać Towar razem z wypełnionym formularzem reklamacji do Sprzedawcy, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane Towary powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.
 5. W przypadku reklamacji Towarów nie wykonanych przez Sprzedawcę  będą one przekazane przez Sprzedawcę do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania okularów do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.
 6. Sklep internetowy nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

a)      pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru

b)      okulary uszkodzone i naprawiane przez klienta we własnym zakresie

c)      złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę

d)     brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka

e)      używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym

f)       doprowadzenie do ich mechanicznego uszkodzenia z przyczyn nie zawinionych przez producenta.

 1. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane Towary mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w salonie Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep prześle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy jest to niemożliwe z powodu wyczerpanych stanów magazynowych Klient otrzyma zwrot należności na konto bankowe. Klient ma również możliwość wymiany okularów na inne w podobnej cenie lub droższe za dopłatą różnicy w cenie.
 3. Koszty powiązane z transportem ponosi Sprzedawca. Klient podaje adres odbioru, a Sprzedawca zamawia kuriera pod podany adres. Reklamację można złożyć tylko na terenie Polski. Jeżeli reklamacja zostanie nieuzasadniona, wszystkie koszty transportu ponosi Klient.

§11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Poniższe punkty Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe stosowanie się Klienta do zaleceń Specjalisty.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu, chyba że wyraźnie zastrzeżona jest inna data wejścia w życie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.optykhome.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.